Əmli dodağ

Əmli dodağ

Adi : Əmli dodağ
Hekaye: Atası olmayan qız vardı gedib qaydmışdı bazarda meyvə satırdım bı mamsna dedi gəl mınan alağ ansı almağ isdəmdi gedəy oyzan alağ məcbur eldi ansı gəldi gilasarrı elə götrüb yığırdı əlilə ağ apağ gözəl əlləri dodağı zadı üzü ildən yuxarı axdıb eləmirəm plu verndə əli əlmə sürdü 30 qəp qaytarda götrmədi yerndə döşdəri silkələmyi dalı uf 2 yaş balcdı mənən heç mına baxıb elmərdim aca xəsə kimi gedb bazara gəlirdim 2 bacdı biri balcadı mınan gözən itncə baxdım saçı düşb götin üsnə qara saçı həmin gün kim giynət sirşır belə təsvir eldim toltə gördüm damcleb kəplə işdana izi var axşam təsvir elb yatım belə xəsə kimi 15 20 gün 1 ay bı çıxmır fikrimnən həytəri təfə gedm gördüm araldan xod elə bilmədim nə sə özü başı düşdü girdi içəri pəncərdən bezi çəkib baxdı örtü bezi axşam 2 olardı gəldim bılar tərfə 4 5 ev bizən oyzadı gördüm otağ birdə işığ yanır biraz keçdi bı baxdı pəncərdən gördü həytə düşdü gəlməy isdədi dayandı həytərnə keçdim gediy bağlarna biraz söhbət öpəyə goymdı sənən xoşum gəlir al məni əvlki ərmnən başka heç kimlə olmaşım nə belə olmaz alanan sora nə isdersən elə sənin olmağ isderəm 1 ay fırandım ha bi nəsə heçə almırdı evdı dəyən kimi evli olıb boşnıb olmaz 3 dəfə deyndə o gız sən nə alırsan harda galırsan gal evli olıb boşanmış almaruğ gəldi okytyabır olub meyvə almağa baxdı elə his gəlir içmə yenə aldı artığın götrmədi gedi gedim yavş dalca nə gönsüz başın salıb aşağı gedir həytlərnə girəndə gördü dedim açlmaş gız alacoğ delər hələ belə dodağların büzi alsınar alsınar bı camat belədə əvəlki alkaş idi ona görə boşandım səndə amır avam örti girdi içəri hay fıranır beynimdə dekabır oldu bını gördüm məni gördü gözəri dokdu sənlə söhbət edək evdə girəndə ansı yox idi evdə daldan bidənə sıxdım sürdüm dalna 2 şilə çəkdi səni isdəyirəm gəl otur əlin goyub əlmin üsnə gəl evlənəy nə işün var bazarda gedəy şəhərdə evmiz var mağaza götrüb orda işləyərsən belə kasıb görnrsüz şəhərdə evüz nə sə belə baxdı nənəm mənə verib o evi nəbəmin evdi mənim admadı kirayə vermişiy üzü həmki gözəluydə şux sinəsi mehrbadın şeymdə qalxıb biraz mı durb evləcöydə onszda gözərin belə şeyldi yenə evdə həmin söz mın nömrsi zəngeldim saba zakız edəy səndmi götrdüm mını həl elədim heç kəsdə çağırıb elədi otağların bir gözün hazryıb ora gəldiy durub gabağımda gözərdərin yumub əllərindən tutum ağ əlləri hara kıləkötür əklərim hara öpdim dodağlarınan uzandı yernə üsnə uzanıb öprəm mınınan tamam başka fikirdə idim indi tamam başka 20 dəq kimi öpə saçın ələrmlə qarşdırdım öpə sinəsin açdım öpdim əmdim döşdərin iri şux döçdıri qancığ guncuğ elncən belə eləməy hamsın osrdı soydım lüm küt mında işdan çıxardım ağ iri buarı ağ abağ salda qamağ sinəsi sürtür döşdəri sinəmə dodağların öpə öpə edirəm sər açıldı bunu hələ bitməyib 1 aydan çox elədim ələrmi qoydum döşdərnə nətrnə edrənəm bıda ıh sıdım döşdərin dardım səsi ansı bəsrdə tay nətər tər götrüb oki var sürdüm amı qıp qırmlzı olmışdı saldım dibnə kimi tökdüm içnə 2 gün faslə heçnə etmrəm gündə edirdim gedim şəhərə ansının pulu var imiş mağza tapıp paltar satlrdım qadın paltarı elə şeyələr gəlrdi pramoy adamı çağrır vaçapta insta şəklərin yolelər belə 7 aya bidə maşın gururdum yavaş yavaş bör mağzda adamı xaylaşdırlar özəri gedir ora bıra savaşdım birlə klnlərdə acığlı danşdım gəldim evə bı gözəl üzlə elə baxdı qismən sakitləşdim ama bitmdi sikm durmışdı gəldim bı mənə çay gətrir itələdim çayı dağıldı otzırdım gucağımda öpdim dodağlarım boynun boğazın elə olmırdım mınla telfonda sik çalmağı baxmışdım mın dalı sikmin üsnə dəyir elməyi daldan goymdı sənə nolub nə sə bitərsən gedmək isdədim başkasın eləməyə sikmdə oarter hirs də gedmir anca eləməy girib beynmə paltarmı dəyşib gedəndə çağlrdı baxmadım düşdüm zəng elədi açmadım ansı zəng elədi tayda fikrmə eləməy gəldi gəldim həmən adama zəng vurdum biri var təzə başdeb 1 saat gələrsəb bı gördüm zəng vurdu hıcgra ağlıya danşır gəl nə edrsən ed uşağı xətrnə nə isdersən ed ağlamağı içmi pis elədi hirs hələ gedməyib evə gəldim gördüm qapı açığ gəldim otağlara baxdı yatqğ otağı bağlı itələdim qapnı açdı lüm lüt soynıb gapnı təzdən örtü naçnikləri yandırıb dodağlarmı öpməyə ələrin saldı bədənmə bir ələ könəymi açır düymələrin obiri əlin aprı sikmə şalvarın üsnən gəzirdi xayayarmı sıxdı əlin saldı salvarma sikni oyndı çıxardı könəyni gözəri yumlı öpə sinəni garnmı sikmi açdı baxdı sikmə durb dənir kimi parder gözərin yumdı dil çəkdi sikmə uy uf yaldı sikmi öpdi başınan sordı başın 2 3 dədə belə uzandırdı otrdu üsndə eşəy ağırığda yavaş saldı dalna otrub sordı sikmi dalı tulandı düşdü döşdıri yelənir əmdim döşdərin zadın tulandı düşdi gəldi hələ belə axdı dalna döşdərin arasna sürdüm döş arsı sinəsnə zadna axdım belə axşama səhər durdum delmin ağrsı nəsə pis oldım əsəb hirs yoxdu gəldim evə axşam tlvizorda elə yeri gəldi girdi beynmə saat bir gördüm yerin içndə yatmayıb əmdim dodağ sinəsin daldan gedib braxdım səhər oyandım belə döş arsı daldan ağzna oki var mınan aydan yuxarı özmdə ərerəm yaxşılaşmışdım bı tayda yaxşılaşmışdı bomba döşdəri zadı salndı üz pirşif dalı pısmışdı belə uşağ oldı 1 dənə qız eləmir həvəs pis gecə yatanda gördüm oyandı baxdı özm pis pis şeyə baxıb gor godğın sözlə baxmışam mını eləmişəm əvlki kimi öpdim yaxaş yaş eldim sinəsnə başmı goyub uzandım dublan ürəyi əvlki gözəliydə itib

Elave olunub: 18.06.2021 - (06:49)
Oxunub: 2341 defe
Bolme: Tesadüfi