Qadın Orqazm Haqqında Hər Şey

Qadın Orqazm Haqqında Hər Şey

Adi : Qadın Orqazm Haqqında Hər Şey
Hekaye: Kişi və qadını bir-birinə ehtiras cəzb edir
və əvvəl-axır bu ehtiras güclü şəhvət
həyəcan şəklində özünü ifadə edir. Bu güclü
şəhvət həyəcanı "orqazm" adını daşıyır
"orqazm" yunan sözü olub, cinsi əlaqə
zamanı şəhvət duyğusunun
Zirvəsini bildirir. Bu cür duyğunu ifadə edən
çoxsaylı terminlər mövcuddur bunlardan ən
geniş yayılanları
"ekstaz" və "affekt"di. Fransız dilindən
tərcümədə ekstaz - cuşa gəlmə; həzzin,
ləzzətin affekt balına çatan ifrat dərəcəsidir.
Affekt isə latıncadan tərcümədə - "hisslərinin
çılğıncasına ifadəsi" deməkdir. Əgər biz
orqazm barensindəki əsas baxışları
ümumiləşdirsək, bu barədə belə demək olar:
qarşılıqlı yaxınlıq, nəvaziş, sonra isə cinsi
əlaqə zamanı cinsiyyət orqanlarının bir-birinə
sürtünməsi nəticəsində kişi və qadınlarda xoş
hisslər yaranır və bu hisslər
getdikcə şiddətlənərək parlaq və kəskin şəkil
alır və nəhayət boşalma - orqazm ilə başa
çatır.
Kişilərdə orqazmın necə baş verdiyini
qadınların bilməsi vacibdir.
Kişilərdə cinsiyyət vəziləri daim
spermatozoidlər yetişdirir və bunlar toxum
kisəsinə yığır. Toxum kisələri dolduqda, bu
barədə seksual mərkəzə siqnal göndərilir, Bu
mərkəzin qıcıqlanması davranışa öz
təsirinigöstərir- kişidə boşalmaq, hasilə
gəlmiş toxumlardan azad olmaq istəyi
yaranır. Kişilərdə müəyyən fasilələrlə üzə
çıxan bu hiss qadınlara, onların fizioloji
quruluşu səbəbindən tanış deyildir. Bunu da
bilmək lazımdır ki cinsiyyət orqanlarının
oyanıqlığı baxımından kişilərin sinir sistemi
qadınlara nisbətən daha həssasdır.
Boşalmaq arzusunda olan kişi ən müxtəlif
qıcıqlandırıcıların təsiri ilə çox tez vəcdə
gəlir. Cinsi akt başladıqda, "seks aclığı" çəkən
kişinin şəhvət duyğulan qısa müddət ərzində
şiddətlənir və orqazmla başa çatır. "Seks
cəhətdən tox" kişi şəhvət duyğularının
artmasını daha sakit və tədricən qavramağa,
hətta hansısa mənada bu hisslərə nəzarət
etməyə və bununnəticəsində cinsi əlaqəni
uzatmağa qabil olur. Cinsi əlaqə zamanı həzz
hissini keçirən əsas orqan fallos, daha
doğrusu, onun başcığıdır.Xoş hisslər məhz
tənasül alətinin başcığında başlayır və
güclənir, sonra bu həzz hissi onun cismini,
orqazm zamanı isə bütün orqanizmini
bürüyür. Belə vaxtda kişi inildəməyə, fısıltı ilə
nəfəs almağa başlayır, pıçıltıyla və ya ucadan
təşəkkür sözlərini söyləyir və ya
minnətdarlığını ifadə etməli olan qəribə səslər
çıxarır.Orqazm şəklində boşalma baş
verdikdən sonra kişinin cinsi şövqü sönməyə
başlayır. Müxtəlif kişilərdə cinsi istəyin
bərpası müxtəlif şəkildə və yaşdan, fərdi
xüsusiyyətlərdən, şəraitdən və əlbəttə ki,
qadından asılı olur. Kişinin isə qadın orqazmı
və onun xüsusiyyətləri haqqında az-çox
dolğun təsəvvürü olmalıdır. Vəcdə gəlmə
zamanı insanda oksitosin hormonu yaranır, bu
maddə orqazma nail olmaq üçün lazımdır və
o, qadınlarda qat-qat çoxdur - Buna görə
qadınlarda orqazm daha gur keçir. Lakin
qadın kişiyə nisbətən gec vəcdə gəlir. Bunun
da nəticəsində, qadın orqazm həddinə gəlib
çatana qədər, kişi artıq cinsi aktı qurtarmağa
macal tapır. Buna görə cinsi aktı bu
xüsusiyyətləri nəzərə almaqla qurmaq
lazımdır, o zaman tam bir harmoniya və
qarşılıqlı təminlik olar. Lakin onu da nəzərə
almaq lazımdır ki, qadın nəvazişlərə daha
həssas olduğundan, ehtiraslı öpüşər, döşlərə
yaxud yanbızlara sığal çəkilməsi. hətta
qulağa pıçıldaşan ehtiraslı sözlər və s.
nəticəsində də onda orqazm baş verə bilər.
Qadınlarda ən geniş yayılmış orqazm - klitoral
orqazmıdır. O əsasən klitorun qıcıqlanması
sayəsində yaranır.
Sonra yayılma dərəcəsinə görə vaginal
orqazm gəlir. 0, fallosun uşaqlıq yolunun
aşağı hissəsinə, konstriktor adlanan əzələyə
təzyiqi nəticəsində yaranır.Bir də uşaqlıq
orqazmı mövcuddur ki, o da uşaqlığın
boynunun qıcıqlanması nəticəsində əmələ
gəlir.
Zahirən qadınlarda orqazm kişilərdəki kimi
yeknəsəq keçmir. Fərdi xüsusiyyətlərdən,
yaşdan, orqazmın bu və ya digər növündən
asılı olaraq reaksiyalar müxtəlif ola bilər.
Qadınlar inildəyə, gülə. ağlaya, dişləyə,
qışqıra, başını itirə bilər. Qadınlarda orqazm
qalxanvarı, sürəkli (hətta bir neçə dəqiqə
çəkə bilər), dalğavarı (uzun müddət ərzində),
təkrarlı (qadının oyanıqlıq dərəcəsindən, cinsi
əlaqənin davamiyyətindən asılı olaraq bir
cinsi akt ərzində orqazm
4-5 və daha çox ola bilər. Özü də ikinci və
üçüncü orqazmlar birinciyə nisbətən daha
güclü və ləzzətlidir. Müasir seksoloqlar belə
hesab edirlər ki, bütün qadınlar çoxsaylı
orqazma qabildir, lakin əsl həqiqətdə onların
yalnız 30 .faizi bu təkrarsız duyğunu keçirə
bilirlər.
Sürəkli (uzun sürən) orqazma aid misal:
"Mənim arvadım yataqda həmişə orqazm
keçirir, çox vaxt qısa müddət ərzində
6-7 dəfə boşalır. Bir ay bundan əvvəl belə bir
hadisə baş verdi. Bir həftəlik nəfsi
saxlamadan sonra axşam o, bərk
vəcdə gəlmişdi Biz yataqda sevgiylə
həmişəkindən çox məşğul olduq və arvadım
birdən-birə sanki "quduzlaşdı". Gözləri
hədəğadan çıxmışdı, vəhşi kimi nərildəyir,
dişlərini bir-birinə sürtürdü. Sonra o məni
vurmağa, var gücüylə dişləməyə başladı Mən
zəif adam deyiləm bununla belə onu bütün
bədənimlə yatağa sıxaraq güclə saxlayırdım.
Təxminən üç dəqiqədən sonra ot sakitləşdi,
ancaq heç nə yadında deyildi. Mən ondan
soruşdum ki, axı nə olmuşdu, o dedi ki, heç
nə yadında deyil, bircə o yadımdadır ki,
sonsuz, fasiləsiz orqazm keçirirdim, əlim,
yaxud ayağım ilə istənilən hərəkət təkrarsız
bir həzz hissi bəxş edirdi.
Bəzi qadınlar orqazmın ən ali nöqtəsində
olarkən, buna müxtəlif cür, o cümlədən
müxtəlif maye axıntıları ilə reaksiya
verirlər. Müəyyən olunub ki, qadın orqazmı
zamanı müşahidə edilən üç növ maye var.
Birinci maye cinsi oyanma zamanı əmələ
gələn "sürtgü.yağıdır";
ikinci növ "maye" adi orqazm zamanı ifraz
edilən mayedir;
üçüncü növ "maye" - qadın regenerativ
mayesidir (kişi sperması kimi regenerativ
maye də kişi və qadınların
sağlamlığı üçün çox faydalıdır).
Qadınların böyük əksəriyyətinin heç vaxt ifraz
etmədiyi bu maye "G" - ləkəsindən törəyir.
İndi isə qadın orqazmı ilə bağlı problemləri
qısaca da olsa nəzərdən

Elave olunub: 13.08.2016 - (08:46)
Oxunub: 5021 defe
Bolme: +18 Melumatlar